mobile website building software download
รศ.วีณา   อิศรางกูร ณ  อยุธยา

สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

สำนักวิจัยและพัฒนา

ตัวอย่างผลงานวิจัยที่นำเสนอใน CASNIC ครั้งที่ 3 2015

ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการ ที่จัดให้มี 2 ช่องทาง
1. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกปีละ 2 ฉบับ
2. การจัดประชุมวิชาการ CASNIC ปีละครั้ง ในประเทศและต่างประเทศ

รายชื่อคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเสนอในการประชุมวิชาการ CASNIC 
วันที่ 10 ตุลาคม 2557

ภาษาไทย

1. ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์

2. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร

4. นางคณิตลดา ณะศรี

5. ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์รายชื่อคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเสนอ

ชื่อผลงานวิจัย

1. ทัศนต่อการศึกษาไทย: มุมมองของหลากหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ชื่อนักวิจัย
------------------------------------
2. การประเมินความจำเป็นในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
------------------------------------
3. พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชื่อนักวิจัย

รศ.ดร.บุรัญชัย จงกลนี
รศ.ดร.ละเอียด จงกลนี
------------------------------------
นางธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล


------------------------------------
นางสาวอภิญญา บ้านกลาง

ชื่อผลงานวิจัย

6. ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
------------------------------------
7. ความคาดหวังความชื่นชอบและความพึงพอใจของประชาชน จังหวัดขอนแก่นระหว่างทีมชาติไทยกับทีมขอนแก่นเอฟซี ในการแข่งขันกีฬามหากุศล “Charity Super Match”ในวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น

ชื่อนักวิจัย

ดร.กษม ชนะวงศ์
นางทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล

------------------------------------
ดร.กษม ชนะวงศ์ และคณะ

4. โปรแกรมบำบัดโดยสร้างเสริมพลังอำนาจ เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ ขอนแก่น
------------------------------------
5. รูปแบบการศึกษาและพัฒนาตนเองในการสร้างเสริมความสุขผสมผสานกับรูปแบบพลังสุขภาพจิต เพื่อความทนทานต่อความเครียดในผู้ที่มีความบกพร่องทางใจ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขแนแก่น

ดร.กษม ชนะวงศ์ และคณะ


------------------------------------

ดร.กษม ชนะวงศ์ และคณะ

8. ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ต่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำ
------------------------------------
9. The phenomenon on the 19th Dhamma Discipline Seminar of the Budhist network for Protection the Dhamma Discipline At Watpa Dhamma pradit Jedisimun, Ubonratchathanee province

นางสาวรวีวรรณ พินิจรัมย์


------------------------------------
Dr.Kularb Purisan

รายชื่อคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเสนอ

ในการประชุมวิชาการ CASNIC วันที่ 10 -11 ตุลาคม 2556

ภาษาไทย

1.อ.นฤดล / อ.คนิตลดา /อ.อดิศรา 
2.อ.ตวงพรและคณะ
3.อ.ตวงพรและคณะ
4.ผศ.สนใจ และคณะ
5.อ.แสงโสม / อ.ปานศิริ
6.อ.แสงโสม / อ.พีระวัฒน์
7.อ.เล็ก พงษ์สมัครไทย และคณะ
8.อ.พงศกร  ทวันเวศ
 9.สุวิทย์ ขุนอยู่
10.สู่ขวัญ และคณะ
11.ศรีลำยอง/ อ.กัลยา

ภาษาอังกฤษ

1.ดร. กษม และคณะ       
2.ดร. กษม และคณะ
3.ผศ.สนใจ และคณะ
4.ดร.อำนาจและคณะ
5.ดร.กุหลาบ ปุริสาร
6.รศ.นฤมล และคณะ
7.อ.วริชา และคณะ
8.อ.ภานุวีร์ / อ.ปิยาภรณ์

สรุปข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปี 2555 - 2556


การรวบรวมผลงานวิจัยของทุกคณะและทุกสาขาวิชาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2552 – 2556


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย 2556

ABOUT US
สำนักวิจัยและพัฒนา “CAS ก้าวไกล – งานวิจัยก้าวหน้า”  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา