ยินดีต้อนรับสู่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
       การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบ ทำให้ระบบสามารถ จัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลได้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการสร้างแหล่งเผยแพร่ งานวิจัย และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในสถาบันและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ยังสามารถตอบสนองความต้องการในด้านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่จากที่เป็นอยู่เดิมมากยิ่งขึ้น


1. เพื่อลดขั้นตอน เวลาและความซ้ำซ้อนในการรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย
2. เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน
3. เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดทำงานวิจัย ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ว