วิสัยทัศน์ (VISION)  พันธกิจ (MISSION)  จุดมุ่งหมาย (GOAL)

วิสัยทัศน์ (VISION)

องค์กรที่มีผลงานวิจัย เป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์การภายนอก

พันธกิจ (MISSION)

1. การสร้างและพัฒนานักวิจัย
2.การเร่งรัดผลิต และพัฒนาผลงานวิจัย
3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการวิจัย ในวิทยาลัยฯ
4.การสร้างและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ (KM) และเผยแพร่งานวิจัย

จุดมุ่งหมาย (GOAL)

1.มีนักวิจัยที่มีคุณภาพและเพียงพอ
2.มีผลงานด้านการวิจัยทุกสา
3.ทุกหน่วยงานของวิทยาลัยฯ มีระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4.มีระบบการจัดการความรู้ (KM) และเผยแพร่งานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิจัยและพัฒนา

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการและสนับสนุนงานวิจัย
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางานวิจัย
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่และนำผลงานวิจัยไปใช้

ประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สำนักวิจัยและพัฒนา เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์ที่ 2

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยและนวตกรรม มีวัตถุประสงค์
        1.บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัย
        2.มีเครือข่าย เพื่อการเผยแพร่งานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์
        3.มีกลไกบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
        4.มีการสร้างและการพัฒนานักวิจัย รวมทั้งเร่งรัดให้เกิดผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
        5.มีระบบฐานข้อมูล เพื่อการวิจัย
        6.มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน และภายนอก